Umusinzi yanyuze ku mugezi ahasanga pasitori arimo kubatiza abakirisitu…

0

Umusinzi yanyuze ku mugezi ahasanga pasitori arimo kubatiza abakirisitu, akabona barabadubika mu mazi bakongera bakabakuramo, agira ngo ni ikintu barimo gushaka muri ayo mazi, na we ajya ku murongo.

Pasitori amugezeho na we amudubikamo, amuvanamo, ati “Wakiriye Yesu?”, umusinzi ati wapi. Amusubizamo ati wakiriye Yesu?, umusinzi ati ashwi. Abigize ubwa gatatu, umusinzi ati “ariko wa mugabo we, uri sure ko uwo muntu umbaza yarohamye hano, cyangwa urantesha umwanya w’ubusa?!!”

Tanga igitekerezo