Uko wafata neza ubwonko ukoresheje ibimera

1
Ubwonko bwakira ibyo ubuhaye kandi ibi bitangira kuva igihe umugabo cyangwa se umugore afashe umwanzuro wo kubyara, muri cya gihe cyo gutera inda niho ubwonko butegurirwa.

Ubwonko bwakira ibyo ubuhaye kandi ibi bitangira kuva igihe umugabo cyangwa se umugore afashe umwanzuro wo kubyara, muri cya gihe cyo gutera inda niho ubwonko butegurirwa.

Ni kuvuga rero ngo ibyo ubuhaye haba ibyo wariye cyangwa se ibyo utekereza ni byo bihita bijya mu bwonko bwa wa mwana uzavuka.

Abantu rero bazirikane ko ubwonko bwafatwa neza hakiri kare ariko kandi ko no kwangirika bidatangira gusa ari uko yavutse ahubwo bitangirira ku buryo ababyeyi bari bameze, ibyo batekerezaga ndetse n’amarangamutima yabo mu gihe cyo gutera inda.

Ibyo rero ntitubitindaho cyane, ahubwo turibanda cyane ku buryo wafata neza ubwonko cyane cyane hakoreshejwe ibyo turya uhereye ku gihe ugiriye gutera inda y’umwana kugeza ku muntu ukuze.

Ibyo kurya n’ibyo kunywa bitera ubwonko kugira ubuzima bwiza

Burya ngo umuntu agizwe n’ibyo arya kuko baravugango “amagara aramirwa ntamerwa”. Ibyo turya rero ni byo byubaka umubiri wacu haba mu gihagararo (physically) ndetse no mu mitekerereze. Muri iyi nkurur rero turimo kuvuga ku bwonko, ari na cyo gice gikoresha ibindi bice byose by’umubiri ndetse cyo n’umutima gusa akaba aribyo bipfa na nyirabyo agaherako agapfa, turarebera hamwe ibyo wabugaburira bukabaho neza bityo n’umuntu wese akabaho neza.

Turabasangiza ibitekerezo twahawe na Muganga Gasana John, uvura akoresheje ibimera.

Kugira ngo tubisobanukirwe neza ndabanza mbwire abantu ibyo ubwonko bukenera ngo ububeho nezakandi byabura bukabaho nabi. Muri byo harimo

1. Imyunyu Ngugu (sels mineraux): Iyi umuntu yayibona mu kimera cyitwa Ginseng, iki kinabonekamo n’amavitamine atandukanye afasha ubwonko harimo nka za B ya 1,2,3,5,6,8,9 n’iya 12, ndetse na vitamine C na E. Harimo kandi n’imyunyu ngugu ya Aluminum, Selenium, Magnesium, Calcium, Manganese, Phosphore, Potassium, Cobalt, Cuivre, Fer na ZinC.

Imyunyu ngugu kandi wayisanga mu kimera cya avoka aho wagikoresha mu buryo 3, burimo ubu abantu basanzwe bazi bwo kurya uru rubuto haba ku biryo cyangwa se rwonyine. Ushobora ariko nanone gukoresha urubuto rwayo abenshi bakunda kujugunya nyamara ari wo rurimo intungamubiri nyinshi. Urufata ukarwanika, hanyuma ukarushesha cyangwa ukarusekura hanyuma iyo fu ukayiyungurura neza, ukayiteka mu biryo cyangwa se ukayinywa nk’icyayi. Aha rero uzaba uhaye umubiri wawe intungamubiri zirimo amavitamine nka Vitamine A, B ya 1, 2, 3, 5,6 n’iya 9, Vitamine C, Vitamine D, Vitamine E ndetse na Vitamine K. Harimo kandi n’imyunyu ngugu nk’umuringa Calcium, Manganese, Magnesium, Phosphore na Zinc. Uburyo bwa 3 wayikoresha rero ni ugukoresha amababi yayo, aya yo mu giti hejuru, aho waca nk’amababi 5 ukayateka muri litiro imwe y’amazi, hanyuma ukayanywa. Iki gihe uba ufashije cyane ubwonko kubona imyunyu ngugu ndetse na vitamine zitandukanye zibufasha kugira ubuzima bwiza. Ikindi kintu gikomeye cyane ku muntu ukeneye imyunyu ngugu ihagije ni ukunywa amazi ahagije, kuko ni cyo kintu cyihagije ku myunyu ngugu yose.

2. Vitamines B zose, ni ukuvuga kuva kuri B1 kugeza kuri B12: Izi vitamine rero na zo ziboneka mbuto, imboga ndetse n’ibindi bitandukanye nk’imineke, avoka, orange (ironji), poivrons, umuceri, soya, umumero w’ingano, ubuki n’ibindi byinshi

3. Vitamine C: Iyi iboneka mu mbuto nyinshi z’amabara ndetse ibyinshi uyisangamo ni byabintu urya ukumva bisa n’ibikarishye mu kanwa. Ingero nabaha ni nk’indimu, orange (ironji), amashu, poivrons, igitunguru, inyanya, epinard, imyembe, inanasi n’ibindi byinshi.

4. Vitamines E: Iyi vitamin iboneka mu bihwagari, umumero w’ingamo, avoka, elayo (huile d’olive), Epinard, poivrons, soya n’ubuki.

Ibintu byangiriza ubwonko

Inzoga n’itabi

Isukari mvaruganda: Kubera uburyo ikozemo, hongereyemo ibinyabutabire (produits chimiques) bitandukanye bituma tuyibona kuriya isa ndetse ikamara igihe. Kubera izi mpamvu rero isukari iragenda ikamunga za vitamines zitunga ubwonko zirimo B kuva ku ya 1 kugeza ku ya 12, Vitamine E ndetse na C. Iyi sukari kandi yangiriza ya myunyu ngugu twabonye haruguru ko itunga ubwonko.

Ibi kandi ni kimwe n’ibindi bintu byose biba byaciye mu nganda, biriya binyabutabire bongeramo ngo babirinde kwangirika mu gihe gito, ni byo bigenda bikica za ntungamubiri ubwonko bukeneye bityo ugasanga bwo buzima bwiza bwabwo buragenda buyoyoka.

Ni yo mpamvu buri gihe iyo dutanga inama ku bantu bifuza kurindaubwonko bwabo, tubabwira kugabanya cyangwa guhagarika burundu ibintu byakorewe mu nganda.

Uretse ibi twabonye bishobora kwangiriza ubwonko, Muganga Dr Gasana John, yagiriye inama zitandukanye abantu bakuriza ngo bafate ubwonko bwabo neza, burimo nko kubaha ibitotsi, aho umuntu mukuru wese aba agomba kuryama amasaha atari munsi y’atandatu n’umunani mu munsi. Abantu bagomba gukora sport nyinshi kuko biha umubiri oxygene nyinshi kandi ubwonko bwiharira 20% ya oxygene yose umuntu yakira. Ikindi ni ukwirinda gukabya mu marangamutima, ukumvako mu buzima ibintu byose bishobora kukubaho, ukirinda guhora uhangayitse, ibi bizafasha ubwonko gutekereza neza.

Igitekerezo kimwe

Tanga igitekerezo