Uburyo bworoshye bwo gutegura umutsima w’ibirori (cake/gateau) nta furu ufite

0

Ni kenshi abantu iyo bakeneye uyu mutsima bajya kuwuhaha kuko baba batekerezako bigoye kuwutegura, nyamara hari uburyo butagoye umuntu ashobora kuwutegura ndetse bitanamusabye kuba afite ifuru.

Muri iyi nkuru turarebera hamwe uko bategura umutsima hakoreshejwe shokola (chocolat) y’umweru

Mu kuwutegura hifashishwa ibi bikurikira:

Icyiciro cya mbere

Garama 125 za shokola y’umweru

Amagi 3

Umunyu muke

Cream cheese (iboneka muri alimentation na supermarket)

Amavuta make cyane

Icyiciro cya kabiri (kuyitaka)

Garama 125 z’imbuto zitukura (ikinyomoro, inkeri,…)

Indimu

Isukari yagenewe iyi mitsima (Iraboneka muri alimentation na supermarket)

Uko bitegurwa

1. Cagagura shokora mu duce duto cyane, hanyuma udushyire mu gakoresho bita bain-marie cyangwa se ukoreshe ipanu cyangwa agasafuriya gato, hanyuma utereke ku mazi agitangira kubira.

2. Tandukanya umweru n’umuhondo w’igi. Vanga umweru w’igi n’akunyu gake ukoresha umutozo cyangwa akamamiyo.

3. Shokora nimara gushonga neza, ongeramo umuhondo w’igi, umwe umwe kandi ubanze uvange neza mbere yo gusukamo undi. Sukamo ya cream cheese hanyuma uvange neza. Nyuma y’ibyo sukamo wa mweru w’igi wamaze kuvanga n’umunyu hanyuma uvange neza witonze.

4. Siga amavuta ku ipanu kugira ngo bitaza gushirira, hanyuma uyishyire ku muriro. Ipanu nimara gushyuha usaseho urupapuro rwabigenewe bita papier sulfurisé (ruboneka muri alimentation na supermarket). Niba mukoresha gaz mu guteka, byaba byiza mushyizemo impapuro 2. Suka ya mvange yawe ku ipanu, upfundikire hanyuma ubirekere ku mbabura byibura iminota 30 cyangwa 35 ku muriro utari mwinshi cyane kugira ngo bize gushya neza mo imbere bidashiririye.

5. Mu gihe utegereje ko bishya, tegura za mbuto zawe, uzivange n’umutobe w’indimu (ikiyiko kimwe kinini) n’isukari yabigenewe.

6. Umutsima umaze gushya, ni ukuvuga nyuma ya ya minota twavuze haruguru, yikure mu ipanu witonze ukoresheje ikimamiyo kirambuye cyangwa icyuma kinini, ukureho rwa rupapuro hanyumauyitereke ku isahani. Hanyuma uyisige za mbuto wavanze.

Muryoherwe!

izubarirashe@gmail.com

Tanga igitekerezo